The Narration of Imam Yahya ibn Yahya Al-Laythi Al-Andalusi

The Narration of Imam Abdurrahman Ibn Al-Qasim Al-Utaqi

The Narration of Abu Musab Al-Zuhri Al-Madani

The Narration of  Imam Ali Ibn Ziyad

The Narration of  Imam Abdullah Ibn Maslamah Al-Qa'nabi

The Narration of  Imam Abdullah Ibn Wahb

The Narration of  Imam Muhammad Ibn Al-Hassan Al-Shaybani Al-Hanafi

The Narration of  Imam Muhammad Ibn Idris Al-Shafi'i

The Narration of  Imam Yahya Ibn Abdullah Ibn Bukair Al-Makhzumi